چارت سازماني
مديريت هواشناسي استان
مدير کل
معاون
مسئول دفتر
کارشناس روابط عمومي
اداره امور ديده باني
رئيس
کارشناس هواشناسي
کاردان مسئول هواشناسي
کاردان مسئول هواشناسي
کاردان هواشناسي
کاردان هواشناسي
کمک کارشناس هواشناسي
اداره امور مالي و اداري
رئيس
کارشناس امور مالي
حسابدار
کارپرداز
جمعدار
ماشين نويس و بايگان
راننده
سرايدار
اداره تحقيقات و پيش بيني
رئيس
پيش بين مسئول
پيش بين
کارشناس مسئول هواشناسي کاربردي
کارشناس اقليم شناسي
کارشناس هواشناسي کشاورزي
کارشناس آمار و داده‌هاي هواشناسي
کارشناس کاربرد کامپيوتر در هواشناسي
اداره هواشناسي کشاورزي فرخشهر
رئيس
کارشناس هواشناسي کشاورزي
کاردان هواشناسي کشاورزي
کاردان هواشناسي کشاورزي
اداره هواشناسي فرودگاهي شهرکرد
رئيس
کاردان مسئول هواشناسي
کاردان مسئول هواشناسي
کاردان هواشناسي
کاردان هواشناسي
کمک کارشناس هواشناسي
کمک کارشناس هواشناسي
سرايدار
اداره امور فني
رئيس
کارشناس الکترونيک و ارتباطات
کاردان ادوات فني
کاردان ادوات فني
کاردان ادوات فني
ايستگاه هواشناسي سينوپتيک تکميلي بروجن
مسئول
کاردان هواشناسي
اداره هواشناسي سينوپتيک کوهرنگ
رئيس
کاردان هواشناسي
کاردان هواشناسي
کمک کارشناس هواشناسي
سرايدار
اداره هواشناسي سينوپتيک لردگان
رئيس
کاردان هواشناسي
کاردان هواشناسي
کمک کارشناس هواشناسي
سرايدار
ايستگاه هواشناسي سينوپتيک تکميلي اردل
مسئول
کاردان هواشناسي
ايستگاه هواشناسي سينوپتيک تکميلي فارسان
مسئول
کاردان هواشناسي
ايستگاه هواشناسي سينوپتيک تکميلي سامان
مسئول
کاردان هواشناسي
ايستگاه هواشناسي سينوپتيک تکميلي مالخليفه
مسئول
کاردان هواشناسي
ايستگاه هواشناسي سينوپتيک تکميلي بلداجي
مسئول
کاردان هواشناسي
ايستگاه هواشناسي سينوپتيک تکميلي دزک
مسئول
کاردان هواشناسي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس