پايگاههاي مرتبط - بخش ۲ ›  بخش ۱
aibc.cc
انجمن حرفه‌اي که همانند يک منبع بزرگ براي اطلاعات مورد نياز درباره آب و هواشناسي زيستي عمل مي‌نمايد.
erh.noaa.gov/er/pit/climate.htm
داده‌هاي آب و هواي سن پترزبورگ، داده‌هاي جريانات روزها، ليست توضيحات حداکثر و حداقل، پيش بيني درجه روز و خلاصه و ميانگين واقعي بخشي.
aoml.noaa.gov/hrd/Landsea/climo
يک سايت آب و هواشناسي پيرامون شدت گردبادهاي آتلانتيک با توضيحات کافي که درباره تغييرات آب و هوايي ارائه گرديده است.
doc.mmu.ac.uk/aric/eae/Climate/Older/Climatology.html
آب و هواشناسي از طريق مطالعه پيرامون متوسط آب و هواي روز به روز و تغييرات آن.
geog.ouc.bc.ca/physgeog/contents/chapter7.html
مقدمه‌اي درباره آب و هواشناسي و اقليم، ترکيب جوي، مقدمه‌اي درباره آب و هواشناسي علمي، تاريخچه آب و هواشناسي زمين.
agriculture.state.ia.us/climatology.htm
دفتر هواشناسي، خلاصه آب و هواي ماهيانه ژانويه ۲۰۰۳ ، تعيين آب و هوا بوسيله بخشها ژانويه ۲۰۰۳ ، برآوردهاي بارش بخش‌ها ژانويه ۲۰۰۳.
wrh.noaa.gov/sandiego/climate/climate.shtml
اطلاعات آب و هواشناسي جنوب غرب (CA) ، گزارش روزانه، تصاوير متصل به نوا، تصاويري پيوسته از سان ديه گو، روزانه، ماهيانه، ميانگين، پيش بيني‌ها، منابع
weather.com/encyclopedia/tropical/climo.html
فرهنگ لغات توفان، آب و هواشناسي مناطق حاره، گردبادهاي مناطق گرمسيري به خشکي، خصوصيات نواحي گرمسيري، آب و هواي جنب حاره‌اي در آتلانتيک شمالي و آنهايي که اتفاق مي‌افتد.
nnic.noaa.gov/atlas
سايت اقيانوس منجمد شمالي، سايت اطلس اقليم شناسي شمالگان، گروهي مشغول به کار محيطي با همکاري مشترک آمريکا و روسيه پيرامون اقيانوس منجمد شمالي.
wmo.ch/web/goldis/gpcchome.html
مدارک، مرکز اقليم شناسي بارش جهاني با مرکزيت آلمان.
geo.umass.edu/courses/climat/home.html
اداره گروه آموزشي پيرامون علوم زمين، آب و هواشناسي پاييز ۲۰۰۲ ، متني درباره اقليم شناسي معاصر باد و باران چاپ از رابينسون و آن هندرسون (فروشنده).
geog.le.ac.uk/cti/clim.html
آب و هواشناسي، مرکزي براي جغرافيا، زمين شناسي و هواشناسي، آب و هواشناسي بين المللي و ملي، داده‌هايي جهاني هستند آماده براي پردازش‌هاي آب و هواشناسي، داده‌هاي محيطي ديگري نيز در دسترس مي‌باشند.
geog.ox.ac.uk/research/cly
گروه تحقيقاتي آب و هواشناسي واقع در انگلستان، گروه تحقيقات جغرافيايي، بازبيني بي‌نظير روي داده‌ها.
eas.purdue.edu/academics/research/climat.html
فضاهاي تحقيقات EAS ، پيگيري مباحث آب و هواشناسي با اساتيد دانشگاه، گروهي پيرامون زمين و علوم جوي.
ghcc.msfc.nasa.gov/urban
آب و هواشناسي شهري و مطالعات کيفيت هوا برحسب داده‌هاي ناسا، مطالعات ناسا پيرامون نتايج رشد شهرها بر روي شهرها و کيفيت هوا در شهرها.
niwa.cri.nz/services/sat/climatology
SST آب و هواشناسي، جستجوي سايت‌ها، مفهوم SST براي پيشروي طبيعي ميانگين ماهيانه، مناطق خصوصي، آب و هواشناسي SST ، تجزيه و تحليل ماهيانه SST ، شبيه سازي ابرها.
arh.noaa.gov/climate.php
سرويس آب و هواشناسي ملي، سرزمين آلاسکا، هدايت کشتي‌ها.
rsmas.miami.edu/environment/wx/climatology.pl?tbw
آب و هواشناسي براي خليج‌هاي کوچک.
uwsp.edu/geo/internet/climate.html
منابع اقليم و آب و هواشناسي، آخرين تجديد نظر ۴ آگوست سال ۲۰۰۰ تاريخ جهاني آب و هواشناسي، شبکه ارتباطي دماي ماهيانه، اطلاعات بارش، فشار.
met.fsu.edu/Grads/dmargo/climo/climo.html
نقشه‌هاي آب و هوا پيرامون ايالات متحده آمريکا.
geo.tsukuba.ac.jp/~tanaka/atmos
وب سايت پوياي اقليم و هواشناسي.
crg.bpb.wits.ac.za
فرهنگ لغات آب و هواشناسي، فرهنگ لغات جامع علمي پيرامون آب و هواشناسي و اصطلاحات آن.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس