فایل kml ایستگاه های استان را از اینجا دانلود کنید. جدید

فایل  اکسل مختصات ایستگاه های استان (اخرین اندازه گیری)جدید

ايستگاه هاي هواشناسي
  
ايستگاههاي هواشناسي سينوپتيک
ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه    
۲۰۵۰ ۳۲-۱۷ ۵۰-۵۱ شهركرد (فرودگاه)
۲۰۵۰ ۳۲-۱۷ ۵۰-۵۱ شهركرد (فرودگاه)
۲۳۶۵ ۳۲-۲۷ ۵۰-۰۸ كوهرنگ
۲۲۶۰ ۳۱-۵۹ ۵۱-۱۸ بروجن
۱۶۱۱ ۳۱-۳۰ ۵۰-۵۰ لردگان
۲۰۷۵ ۳۲-۱۸ ۵۰-۵۱ سامان
ايستگاههاي هواشناسي اقليم شناسي
ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه    
۲۴۱۰ ۳۱-۵۴ ۵۰-۵۷ آورگان
۲۲۸۵ ۳۱-۴۵ ۵۱-۱۸ امام قيس
۲۲۳۱ ۳۱-۵۶ ۵۱-۰۴ بلداجي
۱۸۸۳ ۳۲-۳۰ ۵۱-۵۴ پل زمان خان
۲۰۵۴ ۳۲-۰۵ ۵۰-۵۸ دزك
۱۷۶۲ ۳۱-۱۸ ۵۱-۱۵ مالخليفه
ايستگاههاي هواشناسي باران سنجي و برف سنجي
ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه    
۲۳۰۰ ۲۳-۳۲ ۴۵-۵۰ بن
۲۰۶۵ ۳۲-۴۴ ۴۸-۵۰ چالشتر
۲۱۷۵ ۳۲-۳۹ ۳۵-۵۰ حيدري
۲۰۸۵ ۲۷-۳۲ ۵۰-۵۶ سامان
۲۲۶۰ ۳۱-۳۲ ۲۳-۵۰ سودجان
۲۳۰۰ ۰۳-۳۲ ۴۹-۵۰ شلمزار
۱۹۹۰ ۳۰-۳۲ ۵۰-۵۹ شوراب كبير
۲۳۷۰ ۳۲-۳۵ ۳۶-۵۰ شيخ شبان
۲۳۵۵ ۳۲-۳۳ ۳۱-۵۰ بارده
۲۱۶۸ ۳۲-۴۲ ۴۳-۵۰ يانچشمه
۲۰۳۰ ۳۱-۳۲ ۵۰-۵۸ محمد آباد طبايي
۲۰۲۵ ۱۹-۳۲ ۴۱-۵۰ سورشجان
۲۴۱۳ ۲۷-۳۲ ۲۹-۵۰ مرغملك
۱۸۵۰ ۰۱-۳۲ ۳۹-۵۰ اردل
۱۹۰۰ ۳۱-۵۲ ۴۶-۵۰ چهزار
۱۴۹۰ ۳۱-۵۵ ۳۶-۵۰ دوپلان
۱۸۸۲ ۰۵-۳۲ ۳۳-۵۰ رستم آباد
۱۵۷۵ ۳۱-۴۵ ۳۳-۵۰ سرخون
۱۷۳۰ ۳۱-۴۴ ۲۷-۵۰ شليل
۱۹۴۰ ۳۱-۵۸ ۲۳-۵۰ عزيز آباد
۲۲۵۰ ۰۳-۳۲ ۳۵-۵۰ كاج
۱۹۳۰ ۳۱-۵۶ ۴۱-۵۰ ليرابي
۲۰۴۵ ۳۱-۵۶ ۴۴-۵۰ ناغان
۲۰۶۰ ۱۰-۳۲ ۲۷-۵۰ دشتك
۲۰۶۵ ۳۲-۴۴ ۴۲-۵۰ جونقان
۱۵۶۰ ۱۲-۳۲ ۰۲-۵۰ چمن گلي
۲۰۶۰ ۱۰-۳۲ ۱۶-۵۰ دواب صمصامي
۲۱۷۰ ۲۴-۳۲ ۱۶-۵۰ صالح آباد
۲۲۵۰ ۱۵-۳۲ ۳۵-۵۰ فارسان
۲۲۴۰ ۳۱-۴۶ ۱۱-۵۱ بيژگرد
۲۱۱۰ ۹۳-۳۲ ۰۶-۵۱ دهنو
۲۵۲۰ ۳۱-۵۲ ۱۰-۵۱ گندمان
۲۳۰۰ ۳۱-۴۵ ۰۶-۵۱ وستگان
۱۳۷۰ ۳۱-۳۸ ۴۷-۵۰ ارمند عليا
۱۷۵۰ ۳۱-۳۳ ۰۳-۵۱ آلوني
۲۰۸۰ ۱۸-۳۲ ۴۵-۵۰ دره نامداري
۱۴۹۰ ۳۱-۳۷ ۱۱-۵۱ دور اهان
۲۰۷۰ ۲۳-۳۱ ۰۳-۵۱ دهنو گرگ الله
۲۲۶۰ ۲۳-۳۱ ۵۰-۵۰ سردشت
۱۱۵۵ ۰۸-۳۲ ۴۹-۵۰ شهرك سونگ
۲۳۷۰ ۳۲-۳۵ ۰۹-۵۰ كوشكي
۱۳۷۰ ۳۰-۳۲ ۳۷-۵۰ منج بر آفتاب
۱۹۱۰ ۳۰-۳۱ ۰۰-۵۰ بردبر
ايستگاههاي هواشناسي کشاورزي
ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه    
۲۰۷۳ ۳۲-۱۸ ۵۰-۵۶ فرخشهر

ايستگاههاي هواشناسي سينوپتيک
ايستگاههايي هستند که بطور همزمان در سراسر دنيا بر اساس ضوابط و مقررات سازمان جهاني هواشناسي بطور ۲۴ ساعته موظف به اندازه گيري و تهيه پارامترهاي جوي و ارسال آنها در شبکه مخابراتي، بترتيب سه ساعت به سه ساعت بنام سينوپ و ساعت به ساعت بنام متار مي‌باشند و برحسب مورد استفاده داراي انواع مختلفي هستند.
ايستگاههاي سينوپتيک: ۱-اصلي ۲- تکميلي ۳- فرودگاهي

ايستگاههاي هواشناسي اقليم شناسي
ايستگاههايي هستند که در آن اندازه گيري فاکتورهاي اقليمي بطور همزمان و استاندارد بر اساس ضوابط و بمنظور مطالعات اقليمي انجام و ثبت و ضبط مي‌شوند، داراي انواع مختلفي بر حسب مورد استفاده و وضعيت ادواتي مي‌باشند.
ايستگاههاي اقليم شناسي ۱- معمولي (کليماتولوژي) ۲- خودکار ۳- براي مقاصد خاص

ايستگاههاي هواشناسي باران سنجي و برف سنجي
ايستگاههايي هستند که ميزان نزولات جوي باران و برف را در ساعات مقرر محلي بطور همزمان اندازه گيري و ثبت و ضبط مي‌نمايند، برحسب نوع ادوات اندازه گيري به دو نوع تقسيم مي‌شوند.
ايستگاههاي باران سنجي و برف سنجي: ۱- معمولي ۲- خودکار

ايستگاههاي هواشناسي کشاورزي
ايستگاههايي هستند که در آنها بطور همزمان اندازه گيري و ثبت اطلاعات هواشناسي و بيولوژيکي و تحقيقات هواشناسي کشاورزي انجام مي‌گيرد. کليه تسهيلات ادواتي و دامنه فراواني اندازه گيري‌ها در دو رشته هواشناسي و کشاورزي توسط پرسنل تعليم ديده براي انجام برسي‌هاي اساسي هواشناسي کشاورزي در مناطق مختلف مي‌بايستي در اين ايستگاه انجام شود.
برحسب موارد استفاده داراي انواع زير مي‌باشد:
۱- ايستگاههاي تحقيقات هواشناسي کشاورزي اصلي که در آن کليه ديده باني‌هاي هواشناسي کشاورزي و تحقيقات محصولات زير کشت منطقه انجام مي‌شود.
۲- ايستگاههاي هواشناسي کشاورزي براي مقاصد خاص: در اين نوع ايستگاهها تحقيقات ويژه‌اي در رابطه با نيازهاي اطلاعات هواشناسي محصولات کشاورزي انجام مي‌شود.

ايستگاههاي هواشناسي جو بالا
ايستگاههايي هستند که بطور همزمان حداقل دو نوبت در شبانه روز بر اساس ضوابط و مقررات سازمان هواشناسي پروفيل عمودي از جو از قبيل فشار، دما، رطوبت و سمت و سرعت باد را تهيه و اندازه گيري نموده و در شبکه مخابراتي ملي و جهاني ارسال مي‌دارند، برحسب پارامتر مورد اندازه گيري به دو نوع تقسيم مي‌شوند.
ايستگاههاي جو بالا: ۱- اصلي يا خودکار ۲- پابلت بالن

ايستگاههاي هواشناسي دريايي
اين نوع ايستگاهها مانند ايستگاههاي سينوپتيک اصلي است، به انضمام اينکه پارامترهاي دريايي نيز تهيه و توسط شکلي کلي کد فرم در شبکه مخابراتي دريايي گزارش مي‌شود، برحسب محل نصب و نوع ادوات و مورد استفاده داراي انواع مختلف زير مي‌باشند.
ايستگاههاي هواشناسي دريايي: ۱- ساحلي ۲- جزيره‌اي ۳- سکوهاي ثابت ۴- بويي يا ايستگاههاي خودکار هواشناسي دريايي (ثابت و شناور) ۵- جذر و مد سنج ۶- موج نگار ۷- کشتي‌هاي مخصوص و داوطلب اندازه گيريهاي هواشناسي

ايستگاههاي هواشناسي ويژه
اين ايستگاهها برحسب پارامترهايي که اندازه گيري مي‌نمايند نامگذاري مي‌شوند و شامل ايستگاههاي زير مي‌باشند.
۱- ايستگاههاي آلودگي زمينه جو ۲- ايستگاههاي اوزن سنجي ۳- ايستگاههاي تششع سنجي

فایل kml ایستگاه های استان را از اینجا دانلود کنید. جدید

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس