آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1396/9/23
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
3.6 0 46 12 0.9 13.6 -11.9 شهرکرد
6.3 0 45 16 2 12.8 -8.9 بروجن
3.3 0 54 17 1.3 10.9 -8.2 بن
  4.5 0 37 17 4.3 12.5 -3.8 سامان  
  12 0 60 14 2.1 14.3 -10.1 سورشجان  
65.9 0 76 23 2.7 11.5 -6.2 کوهرنگ
86.5 0 71 28 6.9 16.2 -2.4 لردگان
28.4 0 62 14 4.1 14.7 -6.5 فارسان
3.3 0 48 18 1.8 13 -9.5 فرخشهر
بلداجي
28.7 0 45 15 7.8 16 -0.5 اردل
18.4 0 45 17 3 11 -5 آورگان
گندمان
9 0 48 19 1.2 13.4 -11 دزک
  55.5 0 52 14 7.4 16.2 -1.5 مالخليفه  
  15.2 0 60 16 3.1 13.6 -7.5 شلمزار  
  40 0 0 0 4 11.8 -3.8 آلونی  
  0 0 0 0 5.3 15.8 -5.2 سرخون  
  51.8 0 58 19 5.6 13.5 -2.3 دوآب صمصامی  
  24.2 0 60 14 2.2 13.6 -9.2 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1396 آذر
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
3.6 67 21 2.4 16.4 -14.5 شهرکرد
6.3 61 21 3.2 15.1 -12.2 بروجن
3.3 58 21 2.7 14.3 -11.3 بن
  4.5 51 23 5.1 16.6 -7.1 سامان  
  8.4 67 22 3.5 16.3 -12.4 سورشجان  
62.7 82 24 2.8 13.1 -11.5 کوهرنگ
81.2 86 34 7.1 17.6 -4.4 لردگان
28.4 73 21 4.6 16.4 -8.1 فارسان
3.3 69 21 3.7 16.3 -11.2 فرخشهر
20.4 76 30 2.7 14 -11.8 بلداجي
28.6 72 29 7.7 18 -3.3 اردل
18.4 59 24 3.1 13 -7.6 آورگان
  4 59 20 2.5 15 -10 گندمان  
9 67 24 2.9 14.8 -12 دزک
55 71 27 7.5 17 -2.8 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.