آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1400/7/29
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
0 0 31 2 12.2 24.3 0.1 شهرکرد
0 0 32 9 12.2 21.7 2.7 بروجن
0 0 32 2 12.2 22.6 1.9 بن
  0 0 36 7 13.7 24.2 3.1 سامان  
  0 0 33 3 12.7 24.9 0.5 سورشجان  
0 0 52 10 11.3 19.4 3.2 کوهرنگ
0 0 50 11 15.6 26.2 5 لردگان
0 0 36 4 14.1 24.2 4 فارسان
0 0 36 7 13.3 24 2.6 فرخشهر
0 0 49 11 10.7 21 0.4 بلداجي
0 0 34 7 17.8 26.8 8.7 اردل
0 0 39 16 11.4 20 2.8 آورگان
گندمان
0 0 44 18 13.1 24 2.2 دزک
  0 0 34 5 18.4 27.4 9.4 مالخليفه  
  0 0 35 5 14.9 24.7 5 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  0 0 41 11 14.2 21.6 6.9 دوآب صمصامی  
  0 0 64 5 14.9 26.1 3.7 پل زمان خان  
  0 0 0 0 13.4 23.8 3 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1400 مهر
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 37 6 15.3 30.7 -3.4 شهرکرد
0 36 13 16.2 30.4 0.4 بروجن
0 32 10 16.4 30 -0.3 بن
  0 30 12 18.3 30.4 1.5 سامان  
  0 36 9 16.1 31.5 -3 سورشجان  
0 56 14 15.8 30 1.1 کوهرنگ
0 36 9 20.8 34 4 لردگان
0 30 7 17.2 30.5 2.9 فارسان
0 44 10 16.7 30.8 0.9 فرخشهر
0 49 12 14.7 29.7 -2 بلداجي
0 31 11 21.5 32.3 7.4 اردل
0 38 17 16.1 27.4 2.8 آورگان
  0 گندمان  
0 49 19 16.3 35 1.6 دزک
0 30 6 21.7 34.2 5.3 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.