آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1399/12/18
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
153.7 0 76 7 4.1 16.9 -8.6 شهرکرد
108.9 0 65 6 6.2 15.6 -3.1 بروجن
188.6 0 25 5 7.3 16.3 -1.7 بن
  157.2 0 0 0 9.4 17.9 0.9 سامان  
  204.6 0 61 8 5.6 16.5 -5.3 سورشجان  
634 0 65 20 4.4 12.1 -3.3 کوهرنگ
400.4 0 80 14 8.9 19 -1.2 لردگان
240.9 0 58 11 6.8 16.7 -3.2 فارسان
146.9 0 76 13 6.4 17.1 -4.3 فرخشهر
220.6 0 62 13 4.2 14.8 -6.5 بلداجي
332.5 0 62 11 9.6 17.8 1.5 اردل
310.8 0 46 15 5.5 13.2 -2.2 آورگان
گندمان
244.5 0 48 10 5.6 15.4 -4.2 دزک
  431.9 0 58 11 10.3 19.4 1.3 مالخليفه  
  308.4 0 72 10 6.8 17.4 -3.8 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  478.6 0 52 10 7 15.3 -1.3 دوآب صمصامی  
  162 0 65 5 8.7 19.1 -1.8 پل زمان خان  
  352.5 0 0 0 6.1 16.2 -4 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1399 اسفند
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
43.3 82 30 3.4 16.9 -9.2 شهرکرد
45.7 77 32 3.8 15.6 -7 بروجن
63.3 72 28 2.8 16.3 -7.6 بن
  48 59 33 4.9 17.9 -3.5 سامان  
  54.1 79 31 3.6 16.5 -7.1 سورشجان  
131 77 30 2.2 12.1 -11.5 کوهرنگ
83.9 87 33 7.3 19 -2.4 لردگان
53.8 75 28 4.4 16.7 -7.7 فارسان
41.8 65 26 4.4 17.1 -6.5 فرخشهر
85.3 81 33 3.1 14.8 -8.6 بلداجي
64.8 77 32 7.1 17.8 -0.7 اردل
85 67 25 3.2 13.2 -7 آورگان
  0 گندمان  
83.2 72 26 3.9 16.2 -7.7 دزک
124.8 80 26 8.4 19.4 -0.2 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.