آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1398/12/2
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
117.7 0 0 9.2 95 65 3.1 8.9 -2.6 شهرکرد
99.3 0 0 5.6 91 53 3.2 8.4 -1.9 بروجن
153.3 0 0 11.7 81 62 1.8 6.4 -2.8 بن
  142.3 0 0 12.4 80 60 5 9.2 0.8 سامان  
  196.6 0 0 22.7 90 60 2.6 7.7 -2.4 سورشجان  
580 58 7 34.1 98 57 -1.1 4.2 -6.4 کوهرنگ
266.7 0 0 19.4 99 77 4.8 10.6 -1 لردگان
233.4 0 0 18.8 90 53 2.4 6.3 -1.6 فارسان
107.5 0 0 10.4 91 64 4.3 10.1 -1.5 فرخشهر
159.2 0 0 11.5 94 32 2.2 6.6 -2.1 بلداجي
237.4 0 0 18.3 92 67 5.6 8.8 2.3 اردل
213.5 0 0 25 92 35 1.7 6.6 -3.2 آورگان
گندمان
169.7 0 0 16.5 99 90 5.1 9.2 1 دزک
  298.2 0 0 21.4 92 63 5.7 10.1 1.3 مالخليفه  
  212.3 0 0 19.1 93 54 5.5 10.2 0.9 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  426.3 0 0 28.5 99 69 3.4 6.7 0.2 دوآب صمصامی  
  139.6 0 0 13.3 93 55 5.2 10.2 0.1 پل زمان خان  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1398 اسفند
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
11.4 95 43 7.6 19 -2.6 شهرکرد
5.6 81 40 7.6 17.8 -1.9 بروجن
13.8 82 45 5.9 15.3 -2.8 بن
  13.9 82 47 7.9 15.8 0.8 سامان  
  28 90 42 7 17.4 -2.4 سورشجان  
62.2 98 51 2.2 11.1 -6.4 کوهرنگ
27.1 98 49 10.3 23.5 -1 لردگان
27.1 89 40 6.5 16.8 -1.6 فارسان
13.5 90 45 8.4 19.1 -1.5 فرخشهر
13.4 91 29 6.8 17.5 -2.1 بلداجي
33 92 45 9.4 19.7 2.3 اردل
31 92 30 5.1 16 -3.2 آورگان
  0 گندمان  
19 92 57 8.1 17.8 1 دزک
26.6 90 41 9.8 22.1 1.3 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.