آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1396/3/4
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
283.5 0 50 14 15.6 26.5 4.8 شهرکرد
253.4 0 37 16 17.5 25.8 9.2 بروجن
293.4 0 40 2 15.1 25.9 4.4 بن
  282 0 23 12 18.5 26.9 10 سامان  
  408.3 0 56 14 15 25.7 4.2 سورشجان  
1351.6 0 37 16 14.7 21.8 7.6 کوهرنگ
513.5 0 50 21 21.2 31.2 11.2 لردگان
468.1 0 48 10 16.3 25.3 7.3 فارسان
249.5 0 56 11 17 26.5 7.5 فرخشهر
336.6 0 56 21 14.7 24.8 4.6 بلداجي
414.8 0 34 15 20.1 28.1 12.2 اردل
430 0 34 16 16.2 24 8.4 آورگان
0 0 35 15 15 24 6 گندمان
507.5 0 68 22 16 25 7 دزک
  422 0 36 17 21.5 30.4 12.6 مالخليفه  
  558.3 0 50 19 18.1 27.1 9.1 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  دوآب صمصامی  
  591.6 0 45 8 16.7 27.2 6.2 جونقان  
  0 0 45 20 15.7 25.4 6 سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1396 خرداد
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 52 10 16.3 28.6 -0.7 شهرکرد
0 31 10 17.8 28 4.1 بروجن
0 39 3 16.4 27.2 2.6 بن
  0 25 9 19.6 28.5 8.1 سامان  
  0 56 12 16.1 27 4.2 سورشجان  
0.9 49 12 15 23.7 2.6 کوهرنگ
0 54 18 21 31.8 8.4 لردگان
0 54 8 17 27.3 3.7 فارسان
0 54 8 18.3 30.1 3.2 فرخشهر
0 53 15 14.8 26.5 0.4 بلداجي
0 44 11 20.7 29.7 10.8 اردل
0 35 15 16.4 25.6 4.8 آورگان
  0 28 9 15 26 5 گندمان  
0 58 18 16.7 27 1.8 دزک
0 44 16 21.6 30.4 12.6 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.