آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1396/4/7
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
283.5 0 43 11 23 33.7 12.3 شهرکرد
253.4 0 34 11 22.5 31.8 13.1 بروجن
293.4 0 34 1 21 31.9 10.1 بن
  282 0 31 11 23.6 32.4 14.7 سامان  
  408.3 0 42 12 22.5 33.1 12 سورشجان  
1351.6 0 47 13 22.9 31.8 14 کوهرنگ
513.5 0 36 25 31.9 38 25.8 لردگان
468.1 0 43 7 23.8 33.2 14.4 فارسان
249.5 0 44 9 23.8 32.7 14.8 فرخشهر
336.6 0 51 16 21.4 31.2 11.6 بلداجي
414.8 0 24 6 29.3 36.1 22.6 اردل
430 0 40 19 21.4 29.8 13 آورگان
0 0 30 10 21.5 32 11 گندمان
507.5 0 48 20 24.4 34 14.8 دزک
  422 0 21 4 31.4 38.2 24.6 مالخليفه  
  558.3 0 51 16 23.8 33.8 13.8 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  دوآب صمصامی  
  591.6 0 40 5 20.3 33.6 7 جونقان  
  203.6 0 35 14 22.5 32 13 سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1396 تير
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 42 4 21.1 35.6 3.8 شهرکرد
0 26 4 22.2 34.4 9.3 بروجن
0 23 1 21.9 34.4 6.5 بن
  0 23 5 24.3 35.8 12.1 سامان  
  0 35 6 20.8 34.7 4.4 سورشجان  
0 43 7 20 31.8 7 کوهرنگ
0 41 20 26.7 38.4 12.6 لردگان
0 40 3 22.3 34.7 8.8 فارسان
0 42 3 22.4 35.4 7.3 فرخشهر
0 47 10 20.5 33.2 4.8 بلداجي
0 24 4 27.3 37.3 15.8 اردل
0 35 15 22.1 32.2 11.4 آورگان
  0 23 4 20.2 32 8 گندمان  
0 41 13 21.8 35 5.8 دزک
0 24 4 28 38.2 16.2 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.