آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1396/1/4
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
210.8 0 0 1.9 93 59 4.7 9.1 0.2 شهرکرد
179.7 0 0 1 95 44 5.1 10 0.2 بروجن
218.3 0 0 1.8 96 62 4.1 6.6 1.5 بن
  217.7 0 0 1.9 88 55 6.2 10 2.5 سامان  
  329.8 0 0 6.2 93 68 4.4 6.6 2.2 سورشجان  
1107.9 19 19 51.1 95 67 3 5.4 0.5 کوهرنگ
399 0 0 4.5 94 55 7.1 12 2.2 لردگان
404.2 0 0 5.9 94 90 4.6 6.2 3 فارسان
173.9 0 0 2.3 99 48 6.3 10.7 2 فرخشهر
249.5 0 0 2.5 90 59 3.7 8.2 -0.8 بلداجي
307 0 0 18 95 82 5.8 7.5 4.2 اردل
325.8 0 0 1.8 80 50 3.9 7.4 0.4 آورگان
گندمان
دزک
  348.3 0 0 7.8 97 40 8.7 12.4 5 مالخليفه  
  421.8 0 0 6.8 95 61 6 8.8 3.2 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  دوآب صمصامی  
  جونقان  
  127.6 0 0 1 98 40 4.5 11 -2 سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1396 فروردين
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
6.1 90 34 5.8 13 -2.4 شهرکرد
2.5 75 27 5.8 11.9 -0.5 بروجن
10.7 72 26 5.4 12.8 -0.7 بن
  9.7 82 34 6.9 13.7 0.1 سامان  
  12.8 83 49 5.2 12.8 -2.6 سورشجان  
87.2 92 34 3.5 8.4 -1 کوهرنگ
12.3 86 40 8.7 15.8 0.8 لردگان
16 92 39 5.5 12.2 -0.9 فارسان
5.7 92 29 6.8 13.6 -0.9 فرخشهر
6.8 75 40 5.1 11.5 -1.4 بلداجي
29.6 89 43 7.6 14.2 1.7 اردل
11 23 4 8.4 -0.6 آورگان
  0 گندمان  
11.3 77 25 6.9 12.4 -1.2 دزک
13.4 81 30 9 16.4 0.9 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.