آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1397/4/26
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
شهرکرد
130.9 0 30 8 23.1 32.8 13.4 بروجن
185.8 0 24 8 25.9 33.05 18.7 بن
  196.9 0 23 9 26.6 34.6 18.7 سامان  
  245.2 0 34 9 22.8 32.8 12.7 سورشجان  
762.9 0 52 8 20.5 29 12.1 کوهرنگ
400.4 0 38 10 26.4 35.8 17 لردگان
312.4 0 35 8 24 32.9 15 فارسان
154.2 0 48 11 23.6 34.3 13 فرخشهر
242.5 0 42 10 20.5 31.2 9.8 بلداجي
338.4 0 29 11 26.6 34.3 18.9 اردل
آورگان
گندمان
302.6 0 42 19 21.6 33 10.2 دزک
  330.4 0 33 5 27 36.1 17.9 مالخليفه  
  شلمزار  
  0 0 0 0 25.8 35.4 16.2 آلونی  
  سرخون  
  622.3 0 35 10 24.1 31.4 16.8 دوآب صمصامی  
  194.4 0 49 9 26.9 36.4 17.4 پل زمان خان  
  405.2 0 0 0 20.7 32.6 8.8 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1397 تير
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 35 6 22.9 36.8 6.5 شهرکرد
0 26 9 22.9 35.2 10.6 بروجن
0 27 8 23.8 35.7 9.9 بن
  0 23 8 25.1 36.7 13.2 سامان  
  0 30 8 22.8 36.6 7.2 سورشجان  
0 47 11 21.5 34.1 7.1 کوهرنگ
0 33 9 27.8 40.5 12.4 لردگان
0 37 9 23.5 36.5 8.7 فارسان
0 40 10 23.8 36 8 فرخشهر
0 39 10 21.6 34.5 7 بلداجي
0 24 8 28.5 38.8 16.4 اردل
0 32 15 22 39.4 10.8 آورگان
  0 0 0 26.1 35 18 گندمان  
0 39 17 23.1 35.4 10.2 دزک
0 20 5 28.8 39.3 17.3 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.