آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1396/2/8
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
261.4 0.8 94 24 14.1 23.6 4.5 شهرکرد
218.8 0 95 19 14.2 22.9 5.5 بروجن
257.1 3.7 98 11 12.9 21.4 4.3 بن
  253.3 0.2 95 19 14.3 23.4 5.2 سامان  
  368.3 0 96 21 13.2 23.1 3.2 سورشجان  
1231.8 0 0.6 86 28 12.5 19.4 5.7 کوهرنگ
495.4 0 72 21 18.7 27.4 10 لردگان
439.7 0 94 19 14.4 22.9 5.9 فارسان
209.2 0.7 99 21 14.5 23.9 5.2 فرخشهر
302 0 81 29 13.2 21.8 4.6 بلداجي
373.3 0 66 24 18.5 25.2 11.7 اردل
388.4 0 87 30 12.5 20.2 4.8 آورگان
گندمان
426.3 0 85 27 14.5 23.8 5.2 دزک
  403.9 0 61 17 19.2 26.8 11.69 مالخليفه  
  494.3 0 90 26 14.9 24.1 5.6 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  727.5 0 71 26 15.8 22.8 8.8 دوآب صمصامی  
  جونقان  
  296.1 2 98 30 13.7 23 4.4 سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1396 ارديبهشت
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0.8 71 15 12.3 25.6 -4.2 شهرکرد
0 51 14 13.1 24.9 0.3 بروجن
3.7 52 5 12.6 24.8 -1 بن
  0.2 47 13 15.2 25.9 4.5 سامان  
  0 68 16 12.8 25.2 -1.1 سورشجان  
0.6 67 18 12.7 23.2 2.3 کوهرنگ
1.1 66 19 16.9 29.2 3.6 لردگان
0 68 14 13.9 25.2 2.2 فارسان
0.7 73 12 13.7 25.2 -0.6 فرخشهر
0 71 22 11.7 23.8 -2.2 بلداجي
0 62 14 17.3 27.1 6.8 اردل
0 52 20 12.5 23 2.8 آورگان
  0 43 12 12.8 24 3 گندمان  
0 68 21 12.9 25.2 -1 دزک
0 55 15 17.4 28 5.1 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.