آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1399/7/2
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
0 0 54 8 17.4 28.9 5.8 شهرکرد
0 0 43 14 16.9 27.3 6.4 بروجن
0 0 41 12 17.1 27.1 7.1 بن
  0 0 40 14 18.9 28.8 9 سامان  
  0 0 42 11 18 29 7 سورشجان  
0 0 49 15 18.9 27.9 9.9 کوهرنگ
0 0 38 12 24.8 33.5 16 لردگان
0 0 49 13 19 28.8 9.2 فارسان
0 0 45 12 19 28.5 9.6 فرخشهر
0 0 62 14 17.9 27.8 8 بلداجي
0 0 28 12 24.3 31.4 17.2 اردل
0 0 52 20 16.5 26 7 آورگان
گندمان
0 0 60 23 17.7 29.2 6.2 دزک
  0 0 29 7 24.7 32.9 16.4 مالخليفه  
  0 0 59 13 19.6 31.7 7.6 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  0 0 35 13 21.5 29.7 13.3 دوآب صمصامی  
  0 0 80 14 19.7 31.2 8.2 پل زمان خان  
  0 0 0 0 18.6 29.8 7.4 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1399 مهر
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 49 8 17 29.4 4 شهرکرد
0 37 14 16.9 27.3 6.4 بروجن
0 37 11 17.2 27.5 7 بن
  0 37 12 18.8 28.9 8.4 سامان  
  0 36 11 17.9 29.1 6.4 سورشجان  
0 49 15 18.5 27.9 8.4 کوهرنگ
0 36 11 24.1 33.8 13 لردگان
0 45 13 18.9 29.2 8.4 فارسان
0 44 12 18.9 29 8.4 فرخشهر
0 60 14 17.8 27.9 7.4 بلداجي
0 26 12 24.3 31.6 16.9 اردل
0 51 20 16.9 27 7 آورگان
  0 گندمان  
0 61 20 17.5 29.2 5.8 دزک
0 26 6 24.9 33.6 16.4 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.