آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1396/11/3
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
21.8 0 87 29 0.5 7 -6 شهرکرد
17.5 0 62 30 5.5 11.9 -0.8 بروجن
33.4 0 39 26 0.7 4.2 -2.8 بن
  26.9 0 70 29 3.4 7.2 -0.3 سامان  
  42.9 0 70 34 2.2 8.5 -4.1 سورشجان  
168.7 40 0 87 15 1.5 7 -4 کوهرنگ
121.8 0 85 35 6.1 15.2 -3 لردگان
64.2 0 72 32 2.5 7.2 -2.1 فارسان
21.7 0 82 30 1.3 6.3 -3.7 فرخشهر
54 0 57 31 1.9 7 -3.2 بلداجي
58.3 0 74 31 6.5 13.2 -0.2 اردل
60 0 35 15 1.9 7.2 -3.4 آورگان
گندمان
34.4 0 58 24 1.3 6.8 -4.2 دزک
  46.4 0 61 20 7.9 15.4 0.5 مالخليفه  
  43.8 0 43 30 5.4 8.3 2.5 شلمزار  
  62.3 0 0 0 5.4 13.6 -2.8 آلونی  
  سرخون  
  104.1 0 59 29 4 8.6 -0.6 دوآب صمصامی  
  77.4 0 70 30 1.3 7.2 -4.6 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1396 بهمن
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
9.2 90 47 -3.3 7 -15.3 شهرکرد
5.1 80 43 -0.6 11.9 -13 بروجن
8.4 60 42 -2.3 4.7 -10.7 بن
  7.8 74 51 -0.6 7.2 -7.2 سامان  
  6.5 83 43 -2.2 8.5 -14.8 سورشجان  
15.8 90 34 -5.5 7 -17.6 کوهرنگ
7.6 88 48 3.6 15.2 -4.2 لردگان
11.2 80 36 -1.6 7.2 -12.8 فارسان
8.8 85 39 -2.5 6.3 -15 فرخشهر
5.9 71 49 -2.4 7 -11.8 بلداجي
5 78 39 3.1 13.2 -4.8 اردل
9 55 26 -0.4 7.2 -9.6 آورگان
  0 گندمان  
4.2 72 32 -2.9 6.8 -14.8 دزک
7.7 69 38 3.7 15.4 -3.6 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.