آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1397/6/30
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
158 0 0 0 61 13 17.1 29.9 4.4 شهرکرد
130.9 0 0 0 45 15 19.5 28.6 10.3 بروجن
185.8 0 0 0 44 13 17.9 28.8 7 بن
  197.5 0 0 0.6 39 18 21.6 29.3 13.9 سامان  
  245.2 0 0 0 51 14 18.1 29.4 6.9 سورشجان  
764.1 0 0 1.2 78 17 17.6 27.7 7.6 کوهرنگ
404.9 0 0 0 42 16 24.3 33.6 15 لردگان
312.4 0 0 0 61 16 18.5 29.3 7.8 فارسان
156.6 0 0 0 57 14 18.8 29.2 8.3 فرخشهر
242.5 0 0 0 46 15 19.5 28.6 10.4 بلداجي
338.4 0 0 0 41 14 24.7 32.8 16.6 اردل
327.3 0 0 0 50 22 18.4 27.8 9 آورگان
گندمان
302.6 0 0 0 37 24 21.4 29 13.8 دزک
  330.4 0 0 0 30 11 25 32.3 17.6 مالخليفه  
  330.1 0 0 0 57 16 21.1 32.4 9.7 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  622.3 0 0 0 40 15 21.4 29.7 13 دوآب صمصامی  
  195.2 0 0 0.8 79 16 20.2 31.2 9.3 پل زمان خان  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1397 شهريور
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 45 7 21.2 35.6 4.4 شهرکرد
0 32 11 21.7 34.2 9.6 بروجن
0 29 10 22.3 33.9 7 بن
  0.6 29 10 23.8 36.1 11.3 سامان  
  0 32 9 22.3 36.2 6.9 سورشجان  
1.2 52 12 21 33 7.6 کوهرنگ
4.5 40 11 26.6 39.6 12.2 لردگان
0 44 10 22.7 36.1 7.8 فارسان
2.4 48 11 22.4 35.7 8.3 فرخشهر
0 42 11 21.3 33.6 7.8 بلداجي
0 29 9 27.5 38.2 16.6 اردل
0 37 18 21.1 32.4 9 آورگان
  0 0 0 22.5 31 14 گندمان  
0 41 17 21.8 35.2 7.6 دزک
0 25 7 27.6 38.5 16.7 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.