آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1396/5/26
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
283.5 0 40 10 22.2 33.1 11.4 شهرکرد
254.9 0 29 10 23.4 31.5 15.2 بروجن
293.4 0 17 1 24.5 32.8 16.3 بن
  282.5 0 19 8 26.5 33.3 19.6 سامان  
  408.3 0 31 10 22 32.6 11.5 سورشجان  
1351.6 0 43 12 21.4 29.9 12.8 کوهرنگ
513.5 0 51 12 27.6 35.6 19.6 لردگان
468.1 0 42 5 24 33.6 14.4 فارسان
249.5 0 43 8 24.3 33.3 15.4 فرخشهر
336.6 0 37 22 24.1 30.8 17.4 بلداجي
414.8 0 31 7 27.7 34.7 20.7 اردل
430 0 41 18 22 30.4 13.6 آورگان
0 0 25 10 23.5 31 16 گندمان
507.5 0 45 21 23.8 33.2 14.4 دزک
  422 0 52 8 27.3 35.3 19.3 مالخليفه  
  558.3 0 52 13 24.2 34.7 13.8 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  818.8 0 33 10 24.2 31.7 16.8 دوآب صمصامی  
  591.6 0 40 5 21.6 32.8 10.4 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1396 مرداد
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 45 10 21.9 36.2 7.6 شهرکرد
0 27 8 22.3 34.4 10.3 بروجن
0 21 2 22.2 35.3 8.8 بن
  0 23 8 24 35.1 12.1 سامان  
  0 32 10 22.6 36.5 8.1 سورشجان  
0 43 11 22.6 34.2 11.7 کوهرنگ
0 31 11 28.8 39.8 17 لردگان
0 38 6 23.6 36.4 11.6 فارسان
0 39 7 23.4 35.7 10.5 فرخشهر
0 46 17 21.1 33.2 7.4 بلداجي
0 21 6 28.8 38.5 19.1 اردل
0 38 17 21.4 32.2 10.6 آورگان
  0 23 8 22.1 34 11 گندمان  
0.6 43 20 22.4 35.4 9.8 دزک
0 23 7 28.9 39 19.2 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.