آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1395/12/3
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
185.9 0 90 29 -0.6 9.2 -10.3 شهرکرد
157.3 0 86 20 0.3 8.5 -7.8 بروجن
181.8 0 81 11 -0.5 7.7 -8.7 بن
  184.3 0 79 37 1.2 8.4 -6 سامان  
  294.3 0 89 23 0.2 10.3 -9.9 سورشجان  
868.4 44 0 81 21 -4.9 3.8 -13.6 کوهرنگ
304.2 0 88 25 5 14 -4 لردگان
350 0 80 23 0.5 8.7 -7.7 فارسان
155.2 0 99 17 0.5 9.7 -8.6 فرخشهر
201.9 0 87 26 -1.5 6.6 -9.6 بلداجي
227.2 0 61 17 4.3 11.8 -3.2 اردل
265.6 0 57 25 -1.2 5.6 -8 آورگان
114.2 0 85 19 0 7 -7 گندمان
297.9 0 85 20 0.1 8.4 -8.2 دزک
  283.2 0 65 14 6.3 14.4 -1.8 مالخليفه  
  355.5 0 82 31 0.9 10.1 -8.3 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  574.1 0 56 18 0.7 6.7 -5.3 دوآب صمصامی  
  402.1 0 75 20 0.6 9 -7.8 جونقان  
  0 0 80 19 7 25 -11 سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1395 اسفند
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 84 29 -1.8 9.2 -10.3 شهرکرد
0 92 31 -1 8.5 -8.4 بروجن
0 81 17 -3 7.7 -12.8 بن
  0 84 34 -0.7 8.4 -9 سامان  
  0 87 28 -2.3 10.3 -11.7 سورشجان  
0 79 23 -6.3 3.8 -16.8 کوهرنگ
0 86 31 3.4 14 -5.8 لردگان
0 89 21 -1.6 8.7 -10.1 فارسان
0 96 26 -1 9.7 -9.7 فرخشهر
0 87 31 -2.3 6.6 -9.6 بلداجي
0 63 24 2.5 11.8 -5 اردل
0 73 31 -3.3 5.6 -11.2 آورگان
  0 86 33 -1.7 7 -9 گندمان  
0 81 21 -1 8.4 -9 دزک
0 63 16 4.8 14.4 -2.9 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.