آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1399/9/7
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
31 0 0 2.7 97 13 9.1 13.5 4.7 شهرکرد
18.3 0 0 4.4 91 15 9.1 13.6 4.6 بروجن
36.7 0 0 5.6 95 15 8.1 12.5 3.7 بن
  31.9 0 0 4 53 22 9.4 13.3 5.4 سامان  
  54.1 0 0 8.6 94 22 8.4 12.4 4.4 سورشجان  
222.4 2 1 46.4 99 15 5.7 10.1 1.2 کوهرنگ
90.5 0 0 11.5 93 22 12.7 17 8.4 لردگان
59.6 0 0 12.1 90 18 8.8 13.6 4 فارسان
31.3 0 0 2 90 22 9.3 13.3 5.3 فرخشهر
35.3 0 0 7.8 95 16 7.5 12.5 2.5 بلداجي
68.7 0 0 6.6 86 25 11.2 15.1 7.4 اردل
74.2 0 0 14.2 91 35 6.4 10.6 2.2 آورگان
گندمان
50.2 0 0 3.5 78 15 8.7 12.6 4.8 دزک
  99 0 0 4.2 91 29 11.6 15.5 7.6 مالخليفه  
  73.5 0 0 15.2 87 16 10.1 14.5 5.7 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  143.6 0 0 24.7 98 17 8.5 12.9 4.1 دوآب صمصامی  
  48.3 0 0 7.2 93 18 10.8 15 6.6 پل زمان خان  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1399 آذر
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
26.4 94 35 6.7 14.9 -5.8 شهرکرد
7.8 87 32 6.2 14.8 -5.6 بروجن
36.5 89 35 5.5 12.5 -3.9 بن
  27.4 78 42 7.3 13.3 -1.1 سامان  
  50.1 87 36 7 14.4 -3.7 سورشجان  
177.4 89 39 4.1 11.6 -6.1 کوهرنگ
24.2 91 35 9.6 17.5 -0.4 لردگان
51 85 34 7.3 14.4 -2.8 فارسان
23.8 75 34 7.5 13.9 -3 فرخشهر
15.9 89 35 6 14.5 -4.5 بلداجي
45.7 81 35 9.5 16 1.9 اردل
32.2 73 31 5.4 13 -4.2 آورگان
  0 گندمان  
42.5 81 36 5.8 13 -4.2 دزک
13.7 85 30 10.5 17.2 1.8 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.