آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1399/4/21
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
264.6 0 48 8 22.6 34 11.3 شهرکرد
228.7 0 36 13 22.3 32 12.6 بروجن
310.4 0 34 11 22.5 32.3 12.6 بن
  281.6 0 30 10 25.3 34.3 16.4 سامان  
  393.9 0 38 11 24 34.2 13.8 سورشجان  
264.6 0 48 8 22.6 34 11.3 کوهرنگ
550.9 0 36 10 29 38 20 لردگان
454.7 0 46 14 24.1 33.9 14.3 فارسان
253.6 0 42 12 24 33 15 فرخشهر
357 0 66 15 20.8 31.5 10 بلداجي
508.2 0 29 11 29.4 36.4 22.3 اردل
484.1 0 39 19 23.4 31.4 15.4 آورگان
گندمان
380.4 0 45 16 25.3 36.6 14 دزک
  639.7 0 24 7 30.3 36.8 23.9 مالخليفه  
  431.3 0 58 14 25.2 35.9 14.4 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  832.1 0 38 11 26.4 35.1 17.8 دوآب صمصامی  
  305.3 0 52 12 25.9 35.9 15.9 پل زمان خان  
  582.6 0 0 0 24.5 34 15 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1399 تير
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 45 7 21.5 34.6 5.3 شهرکرد
0 33 13 21.9 33.2 8.7 بروجن
0 36 8 21.2 34 4.3 بن
  0 28 11 23.8 34.7 10.7 سامان  
  0 38 9 21.4 34.6 6.1 سورشجان  
0 52 15 20.5 34 7.2 کوهرنگ
0 39 11 26 38.4 10.8 لردگان
0 41 11 22.1 33.9 7.4 فارسان
0 41 10 22.4 34.4 5.8 فرخشهر
0 66 16 20.1 32.5 3.7 بلداجي
0 31 11 26.8 37.1 14.4 اردل
0 42 17 20.9 36 6 آورگان
  0 گندمان  
0 50 17 22 36.6 9 دزک
0 31 6 27.2 37 13.9 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.