آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1399/1/11
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
214 12.8 99 52 4.4 10.8 -2 شهرکرد
169.8 4.1 90 60 5.9 10.5 1.4 بروجن
266 7 95 39 7 11.2 2.8 بن
  242.8 7.5 85 58 7.2 11.8 2.6 سامان  
  339.5 11.2 96 40 6.4 11.5 1.4 سورشجان  
971.1 0 16 98 40 5.5 8.9 2.1 کوهرنگ
459.7 19.3 97 76 5.9 10.4 1.4 لردگان
388 12.8 92 47 6.7 12 1.3 فارسان
209.2 8.7 93 59 6.4 10.8 2 فرخشهر
283.3 6.1 94 56 3.7 8.7 -1.3 بلداجي
434.4 19 94 75 6.1 9.8 2.4 اردل
379.5 11.2 91 39 3.1 8 -1.8 آورگان
گندمان
331.7 13 90 50 4.4 9.8 -1 دزک
  472.4 0 97 81 6.3 8.9 3.7 مالخليفه  
  367.9 13.1 98 39 6.2 11 1.3 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  432.4 19.3 99 70 5 9.4 0.6 دوآب صمصامی  
  254.2 14.2 95 46 8.6 14.3 2.9 پل زمان خان  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1399 فروردين
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
50.2 94 38 5.5 14.8 -4.3 شهرکرد
41.8 84 44 5.3 13.9 -3.2 بروجن
55.8 88 40 5.2 13.9 -4.6 بن
  51 80 46 6.7 15.6 -2.2 سامان  
  64.6 90 43 5.3 14.2 -4.5 سورشجان  
115 93 43 3.7 10.5 -5.4 کوهرنگ
91.3 91 48 7.9 18.4 -2 لردگان
66.1 86 41 5.6 16.4 -5.1 فارسان
47.9 87 43 6 14.7 -3.1 فرخشهر
62.6 90 49 4.4 13 -7.1 بلداجي
85.7 86 44 7.4 16.4 0.2 اردل
59.6 77 34 4.2 11.4 -4 آورگان
  0 گندمان  
75.5 86 41 6.1 14.8 -3.2 دزک
90.2 89 46 8 17.3 -1.9 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.