آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1396/6/29
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
283.5 0 66 5 14.8 27.4 2.2 شهرکرد
254.9 0 31 11 15.1 25 5.2 بروجن
293.4 0 31 8 14.4 25.6 3.2 بن
  282.5 0 21 6 16.7 27.1 6.3 سامان  
  408.3 0 26 8 15.7 27.5 3.9 سورشجان  
1351.6 0 63 12 16.5 25.8 7.3 کوهرنگ
513.5 0 41 12 23.7 31.4 16 لردگان
468.1 0 54 5 17 27.3 6.8 فارسان
249.5 0 53 4 16.6 27.5 5.7 فرخشهر
336.6 0 45 5 15.4 25.4 5.4 بلداجي
414.8 0 32 4 23 30.4 15.6 اردل
430 0 52 21 16.9 25.4 8.4 آورگان
0 0 30 10 20 29 11 گندمان
507.5 0 48 18 16 26.8 5.2 دزک
  422 0 20 8 23.2 30.1 16.3 مالخليفه  
  558.3 0 47 10 17.1 28.9 5.3 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  دوآب صمصامی  
  591.6 0 50 5 14.8 26.4 3.2 جونقان  
  0 0 37 13 13.5 25 2 سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1396 شهريور
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 49 7 18.5 32.7 2.2 شهرکرد
0 24 7 19.1 31.8 5.2 بروجن
0 22 4 19.2 31.5 3.2 بن
  0 20 7 21.2 32.3 6.3 سامان  
  0 29 8 19.3 32.7 3.9 سورشجان  
0 46 10 19.7 30.8 7.3 کوهرنگ
0 33 11 25.6 36.4 13.6 لردگان
0 38 5 20.7 33.5 6.8 فارسان
0 40 6 20.2 33.2 5.7 فرخشهر
0 45 12 18.5 31 4.4 بلداجي
0 20 5 26 35.6 15.5 اردل
0 36 17 18.7 31.2 7.4 آورگان
  0 21 7 19.3 31 8 گندمان  
0 47 20 19 32.8 4.8 دزک
0 20 6 26.2 36.1 16.3 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.