آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1396/7/25
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
0 0 33 4 16.8 23.1 10.4 شهرکرد
0 0 35 14 14.9 21.6 8.2 بروجن
0 0 31 13 16.5 21.7 11.4 بن
  0 0 24 9 18.6 23 14.3 سامان  
  0 0 13 13 18.1 22.9 13.4 سورشجان  
0 0 36 18 15.8 18.8 12.7 کوهرنگ
0 0 51 16 17.3 27 7.6 لردگان
0 0 34 10 18.3 23.3 13.4 فارسان
0 0 34 10 17.1 23.3 10.9 فرخشهر
0 0 26 14 17 22 12 بلداجي
0 0 33 12 18.6 24.8 12.5 اردل
0 0 45 26 15.5 21.2 9.8 آورگان
گندمان
0 0 35 22 16.5 23 10 دزک
  0 0 36 11 19.2 26.7 11.8 مالخليفه  
  0 0 41 17 18.1 23.5 12.8 شلمزار  
  0 0 0 15.4 26.5 4.2 آلونی  
  سرخون  
  0 0 36 18 17.7 21.5 13.9 دوآب صمصامی  
  0 16 0 14.5 6.4 22.6 جونقان  
  0 سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1396 مهر
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 43 8 14.4 28.6 -4.2 شهرکرد
0 31 9 15.6 27.7 2.2 بروجن
0 31 10 15.2 27.2 -0.3 بن
  0 26 7 18.3 28.6 5 سامان  
  0 34 10 15.3 29.2 -1.6 سورشجان  
0 51 13 14.8 26.4 0.7 کوهرنگ
0 42 15 19.7 32.5 4.4 لردگان
0 39 7 16.4 29 2 فارسان
0 42 7 16 28.9 0.4 فرخشهر
0 48 13 14.1 27 -1.2 بلداجي
0 27 7 20.7 31.4 8.3 اردل
0 39 22 15.4 25.2 2.8 آورگان
  0 28 7 14.5 26 2 گندمان  
0 43 18 14.9 28 -1.6 دزک
0 27 7 20.9 32.4 8.4 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.