آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1395/10/29
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
135.3 0 87 26 0.3 10.4 -9.7 شهرکرد
82.1 0 84 12 1.9 10.8 -7.1 بروجن
137 0 84 23 1.4 9.7 -6.8 بن
  128 0 89 39 3.1 9.6 -3.5 سامان  
  213.5 0 89 21 1.6 11.1 -8 سورشجان  
681.8 5 0 88 21 -0.2 8 -8.4 کوهرنگ
185 0 89 32 4.8 12.8 -3.2 لردگان
257.8 0 90 24 1.8 9.4 -5.7 فارسان
113.3 0 99 15 2.1 11.4 -7.2 فرخشهر
133.1 0 87 28 -0.1 9.6 -9.8 بلداجي
178.8 0 99 33 4.7 10.7 -1.3 اردل
187.4 0 41 16 1.5 8 -5 آورگان
گندمان
235 0 84 22 1.3 9.8 -7.2 دزک
  170.6 0 69 22 5.8 12.8 -1.1 مالخليفه  
  291.3 0 84 32 1.7 9.2 -5.8 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  دوآب صمصامی  
  321.6 0 85 22 0.6 8.4 -7.2 جونقان  
  174 0 92 40 0.5 10 -9 سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1395 دي
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
37.5 77 31 3.4 17.6 -18.4 شهرکرد
17.8 71 26 4.8 17.2 -9.9 بروجن
147.5 63 20 3.3 16.7 -11.6 بن
  36.9 64 34 5.3 17.7 -6.8 سامان  
  69 75 30 4 16.4 -17.2 سورشجان  
313.8 74 23 2.4 12.6 -18.7 کوهرنگ
34.3 84 33 7.7 21.4 -6.2 لردگان
113.8 74 28 4.5 18.2 -11.9 فارسان
30.2 81 29 4.3 16.7 -14.5 فرخشهر
35.5 71 37 3.8 16.5 -11.6 بلداجي
67.9 79 33 7 19.8 -4.8 اردل
44.2 57 23 4.1 15.6 -7 آورگان
  8 66 36 4.2 16 -8 گندمان  
68.6 72 30 4.2 17 -16.2 دزک
18.8 61 24 8.8 20.4 -6.5 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.