آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1396/12/3
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
60.5 0 85 35 7.6 13.4 1.9 شهرکرد
43.1 0 63 29 7.1 11.4 2.9 بروجن
70.2 0 74 35 7.7 11.9 3.5 بن
  66.4 0 69 35 8.8 13.1 4.4 سامان  
  103.8 0 84 36 8.6 12.4 4.9 سورشجان  
313.6 2.7 88 48 4.6 6.9 2.3 کوهرنگ
169.5 1.7 95 38 11.5 16 7 لردگان
123.8 0.1 81 36 8.4 12.3 4.5 فارسان
48.9 0.1 78 36 7.6 12 3.1 فرخشهر
95.6 0 76 29 7.5 11.6 3.4 بلداجي
115.5 1.3 74 37 10.5 14.6 6.4 اردل
113.5 0 71 30 6.9 10 3.8 آورگان
0 0 0 0 8 13 3 گندمان
83.7 0.2 88 32 8.3 13.2 3.4 دزک
  127.5 1.4 92 36 10.1 13.9 6.4 مالخليفه  
  120 0.5 80 34 10.2 13.9 6.5 شلمزار  
  108.5 2.8 0 0 9.4 14.3 4.6 آلونی  
  سرخون  
  190.9 2.6 97 42 7.6 11.8 3.4 دوآب صمصامی  
  158.3 2 80 30 6.7 12.4 1 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1396 اسفند
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 88 35 5.1 13.4 -3.8 شهرکرد
0 67 28 5.2 13.4 -2.1 بروجن
0 74 34 5.1 11.9 -4.8 بن
  0 66 35 6.6 13.1 -1.2 سامان  
  0 87 33 5.7 13.1 -3.6 سورشجان  
12.8 92 37 2 9.2 -11.6 کوهرنگ
1.7 93 37 8.6 16 -1 لردگان
0.1 82 33 5.8 13.4 -3.4 فارسان
0.1 81 31 5.5 12.2 -3.1 فرخشهر
0.4 80 30 4.8 11.6 -3.4 بلداجي
1.4 80 36 8.3 14.6 2.1 اردل
0.2 73 30 4 10 -3.4 آورگان
  0 0 0 8 13 3 گندمان  
0.2 82 33 5.4 13.2 -2 دزک
1.4 86 27 8.5 14.9 -0.1 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.