آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1398/9/1
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
26.4 0 95 41 -0.7 7.2 -8.6 شهرکرد
22.7 0 82 43 -0.6 6.3 -7.5 بروجن
36.9 0 86 51 -4.2 2.9 -11.4 بن
  32.3 0 75 43 1.2 7.1 -4.6 سامان  
  40.9 0 93 36 -2 8.2 -12.2 سورشجان  
111.8 34 0 90 47 -8.4 2 -18.9 کوهرنگ
56 0 81 32 5 12.4 -2.4 لردگان
49.8 0 81 40 -1.3 6.3 -8.9 فارسان
26.1 0 89 51 -0.4 6.2 -7 فرخشهر
31.4 0 88 47 -1.4 5.4 -8.2 بلداجي
65.4 0 80 37 3.5 9.8 -2.8 اردل
آورگان
گندمان
34.1 2 0 85 24 0 7.2 -7.2 دزک
  65.3 0 78 30 5 11.1 -1.2 مالخليفه  
  51.9 0 95 40 0 7.4 -7.5 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  67.3 0 75 41 0.8 6.6 -4.9 دوآب صمصامی  
  27.2 0 86 40 2.2 8.4 -3.9 پل زمان خان  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1398 آذر
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 95 41 -0.7 7.2 -8.6 شهرکرد
0 82 43 -0.6 6.3 -7.5 بروجن
0 86 51 -4.2 2.9 -11.4 بن
  0 75 43 1.2 7.1 -4.6 سامان  
  0 93 36 -2 8.2 -12.2 سورشجان  
0 90 47 -8.4 2 -18.9 کوهرنگ
0 81 32 5 12.4 -2.4 لردگان
0 81 40 -1.3 6.3 -8.9 فارسان
0 89 51 -0.4 6.2 -7 فرخشهر
0 88 47 -1.4 5.4 -8.2 بلداجي
0 80 37 3.5 9.8 -2.8 اردل
0 آورگان
  0 گندمان  
0 85 24 0 7.2 -7.2 دزک
0 78 30 5 11.1 -1.2 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.