آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1397/4/2
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
158 0 37 1 20.1 33.7 6.5 شهرکرد
130.9 0 21 5 22.2 32.4 12.1 بروجن
185.8 0 22 5 21.3 32.8 9.9 بن
  196.9 0 17 8 24.6 33.4 15.8 سامان  
  245.2 0 29 4 20.2 33.2 7.2 سورشجان  
762.9 0 47 6 18.9 29.6 8.2 کوهرنگ
400.4 0 39 7 25.7 36.8 14.6 لردگان
312.4 0 39 4 21.4 33 9.8 فارسان
154.2 0 39 5 22 33.5 10.5 فرخشهر
242.5 0 54 10 20.2 31.4 9 بلداجي
338.4 0 26 4 26.5 35.7 17.3 اردل
327.3 0 30 11 21.3 30.8 11.8 آورگان
گندمان
302.6 0 45 12 21.5 32.8 10.2 دزک
  330.4 0 22 3 27.4 37.2 17.5 مالخليفه  
  330.1 0 50 7 23.2 35.7 10.8 شلمزار  
  273.6 0 0 0 24.7 35.6 13.8 آلونی  
  سرخون  
  دوآب صمصامی  
  194.4 0 42 4 24.3 35.6 13 پل زمان خان  
  405.2 0 0 0 19.9 33.4 6.4 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1397 تير
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 38 2 20.3 34 6.5 شهرکرد
0 21 5 21.9 32.4 10.8 بروجن
0 24 4 22.3 33.4 9.9 بن
  0 18 7 25 33.7 15.8 سامان  
  0 29 3 20.3 33.2 7.2 سورشجان  
0 47 6 18.6 29.6 7.1 کوهرنگ
0 39 7 25.1 36.8 12.4 لردگان
0 39 4 21.2 33.5 8.7 فارسان
0 40 4 21.3 33.5 8 فرخشهر
0 57 8 19.7 31.5 7 بلداجي
0 28 4 26.2 35.7 16.4 اردل
0 32 11 21.2 31.4 10.8 آورگان
  0 گندمان  
0 45 12 21.5 32.8 10.2 دزک
0 19 2 27.3 37.2 17.3 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.