آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1398/10/27
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
85.8 0.7 98 3 1.9 8.6 -4.8 شهرکرد
86 0 77 74 2 7 -3.1 بروجن
115.3 0.1 97 27 2 5.9 -2 بن
  101.1 0.4 85 40 2.7 7 -1.7 سامان  
  124.6 1.2 98 33 1.1 8.7 -6.4 سورشجان  
396 89 1 1.5 95 39 -0.9 2.8 -4.6 کوهرنگ
212.9 0 73 34 5.3 11.5 -0.8 لردگان
167.2 0 90 28 2.2 8.4 -4 فارسان
76.1 1 1 0.2 88 36 2.3 8.6 -4.1 فرخشهر
125 0.1 89 47 -1.5 5 -7.9 بلداجي
173.3 0.2 87 25 5.4 11.5 -0.7 اردل
159.4 0 89 20 0.5 6 -5 آورگان
گندمان
125.8 0 76 28 1 5.8 -3.8 دزک
  226.9 0 78 26 2.7 9.6 -4.3 مالخليفه  
  153.9 0.4 87 30 1.6 8.8 -5.6 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  287.2 1.5 97 26 1.8 9.2 -5.7 دوآب صمصامی  
  95.6 0 82 27 4.2 9.3 -1 پل زمان خان  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1398 دي
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
16.1 88 31 0.8 13.4 -15.5 شهرکرد
18.4 74 39 1.1 12.1 -15.5 بروجن
15 75 36 -0.6 11.7 -16.5 بن
  16.7 72 37 2.6 14.2 -10.4 سامان  
  20.9 78 32 0.8 12.4 -19.6 سورشجان  
59 87 39 -2.9 8.4 -22.7 کوهرنگ
37.5 83 39 5.4 17.2 -5 لردگان
16.6 75 33 1.7 12.2 -13.2 فارسان
14.2 81 34 1.5 13.4 -13.9 فرخشهر
36 83 39 -0.8 10.6 -21.7 بلداجي
21.6 76 32 5.1 15.5 -5.1 اردل
33.6 63 24 1.7 11 -11 آورگان
  0 گندمان  
44 81 32 1.6 13.8 -13.6 دزک
62.2 76 29 4.9 15.9 -6.7 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.