آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1397/1/3
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
72.3 0 49 5 8.1 21 -4.8 شهرکرد
51.4 0 31 10 8.9 19.1 -1.2 بروجن
78.3 0 39 5 10.9 20.3 1.5 بن
  84.8 0 30 7 13.4 22.2 4.6 سامان  
  121.2 0 55 5 9.1 20.8 -2.6 سورشجان  
424.8 0 68 12 7.4 16.3 -1.5 کوهرنگ
229.8 0 67 17 12.9 22.6 3.2 لردگان
153.4 0 48 10 10.3 19.8 0.8 فارسان
61.2 0 47 11 9.8 20.7 -1.1 فرخشهر
123.6 0 57 15 6.6 18.2 -5 بلداجي
165.4 0 45 14 13.8 21.6 5.9 اردل
آورگان
گندمان
دزک
  176.4 0 45 12 14.1 22.4 5.8 مالخليفه  
  154.7 0 58 11 10 20.8 -0.7 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  275.1 0 43 17 11.2 18.7 3.8 دوآب صمصامی  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1397 فروردين
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 48 5 9.1 23.2 -4.8 شهرکرد
0 35 9 10 21.4 -1.2 بروجن
0 34 6 12 22.6 1.5 بن
  0 27 7 13.9 23.2 4.2 سامان  
  0 49 6 10.1 22.5 -2.7 سورشجان  
0 65 10 8.4 18.7 -2.1 کوهرنگ
0 73 18 13 23.8 2.4 لردگان
0 45 8 11.3 22.3 0.7 فارسان
0 45 10 11.2 22.9 -1.1 فرخشهر
0 57 14 7.8 20.4 -5.4 بلداجي
0 49 14 14.8 24.9 5.6 اردل
0 42 15 8.6 16 1 آورگان
  0 گندمان  
0 53 13 9.5 22.2 -2 دزک
0 47 9 14.4 24.2 4.4 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.