آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1399/5/24
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
264.6 0 45 15 24.5 37.1 12 شهرکرد
228.8 0 29 14 26.1 36.4 15.7 بروجن
310.7 0 28 10 27 36.1 18 بن
  281.8 0 24 11 28 37.2 18.8 سامان  
  394.2 0 28 12 25.6 36.9 14.2 سورشجان  
1176.9 0 53 15 23.7 32.4 15 کوهرنگ
550.9 0 52 18 28.9 39.6 18.2 لردگان
454.7 0 43 15 25.8 36.1 15.4 فارسان
254.1 0 31 12 26.2 36.9 15.6 فرخشهر
357 0 78 15 23.4 35.2 11.6 بلداجي
508.5 0 34 12 30.5 38.6 22.4 اردل
485.4 0 42 18 25.7 34.4 17 آورگان
گندمان
380.4 0 48 18 26.1 36.8 15.4 دزک
  639.7 0 31 8 30.6 40.1 21.2 مالخليفه  
  432.8 0 50 14 26.8 39 14.6 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  832.1 0 33 14 28.2 36.8 19.6 دوآب صمصامی  
  305.5 0 47 14 27.7 38.4 17 پل زمان خان  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1399 مرداد
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 46 7 23.8 37.1 7.6 شهرکرد
0 37 14 24 36.4 10.9 بروجن
0 35 10 24.5 36.1 12.3 بن
  0 31 12 26.5 37.4 14.2 سامان  
  0.3 41 10 24.3 37.3 8.5 سورشجان  
0 54 16 22.8 33.4 9.4 کوهرنگ
0 45 14 28.1 40 14.6 لردگان
0 46 13 24.6 36.1 10.6 فارسان
2 44 11 24.9 36.9 9.7 فرخشهر
0 69 14 22.5 35.2 0.5 بلداجي
0 36 12 31.6 38.8 18.2 اردل
0.1 46 17 23.6 35 11.6 آورگان
  0 گندمان  
0 55 20 24.4 36.8 10.2 دزک
0 32 7 29.5 40.1 18.2 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.