آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1400/7/6
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
0 0 0 0 17.1 30.4 3.9 شهرکرد
0 0 27 10 18.9 29.7 8.1 بروجن
0 0 24 7 18.4 30 6.8 بن
  0 0 38 8 21.7 30.4 13 سامان  
  0 0 28 8 18.2 31 5.4 سورشجان  
0 0 46 12 17.7 27.1 8.3 کوهرنگ
0 0 34 6 22.8 34 11.6 لردگان
0 0 33 10 19.2 30.5 8 فارسان
0 0 38 8 18.4 30.2 6.6 فرخشهر
0 0 0 0 16 28.5 3.5 بلداجي
0 0 22 10 24.1 32.3 16 اردل
0 0 29 15 18.9 27.4 10.4 آورگان
گندمان
0 0 43 20 19.5 30 9 دزک
  0 0 23 5 19.8 34.2 5.3 مالخليفه  
  0 0 52 11 19.3 32.3 6.3 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  0 0 28 9 21.3 30.5 12.1 دوآب صمصامی  
  0 0 65 10 20 31.8 8.3 پل زمان خان  
  0 0 0 0 17 28.8 5.2 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1400 مهر
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 30 2 16.8 30.7 1.6 شهرکرد
0 30 9 18.3 30.4 4.8 بروجن
0 25 6 18.5 30 5.6 بن
  0 25 8 21.3 30.4 9.4 سامان  
  0 29 7 18 31.5 5 سورشجان  
0 50 11 17.1 30 5.5 کوهرنگ
0 37 8 22.1 34 10.6 لردگان
0 36 7 18.7 30.5 6.5 فارسان
0 40 8 18.4 30.8 5.1 فرخشهر
0 49 9 16.1 29.7 1.3 بلداجي
0 26 9 23.3 32.3 12.8 اردل
0 31 15 17.7 27.4 7 آورگان
  0 گندمان  
0 47 17 18 30 5.6 دزک
0 28 5 22.8 34.2 5.3 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.